Page 13 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 13

 El vent
El vent meteoritza les roques, en transporta els frag- ments —que poden ser més grans o més petits segons la velocitat del vent— i els sedimenta quan perd la for- ça. De fet, la meteorització eòlica es produeix quan els petits fragments de materials que el vent porta en sus- pensió impacten amb altres roques.
2 Com explicaries la formació de les dunes? La temperatura
Des del punt de vista de l’erosió, a més d’intervenir en els canvis d’estat de l’aigua, els canvis de temperatura també poden provocar la meteorització de les roques a causa de les repetides contraccions i dilatacions que han de suportar. Els fragments resultants seran transportats posteriorment i seran sedimentats per un altre agent.
L’acció geològica de la temperatura és especialment important a l’alta muntanya i als deserts, on hi ha una gran diferència de temperatures entre el dia i la nit.
Els éssers vius
Els éssers vius també incideixen en el modelat del relleu: • La vegetació pot ser un element de meteorització, ja
que les seves arrels poden esberlar les roques.
• Alguns microorganismes, per mitjà de l’acció quími- ca, desgasten les roques.
• Els éssers humans, gràcies a la capacitat tecnològica que hem desenvolupat, podem incidir en l’erosió del relleu amb gran intensitat i ens hem convertit en el principal ésser viu que actua en la seva transformació. Modelen el relleu des de l’agricultura fins a les grans infraestructures viàries, la urbanització, la construcció d’embassaments, l’explotació de pedreres etc.
3 Quin tipus d’acció erosiva veus en aquesta imatge? Quin agent geològic la provoca?
         Avança 2 13 Concurs fotogràfic
Activitat competencial
En un concurs de fotografia el tema era “Una natura sorprenent”. Aquesta va ser la foto guanyadora, ti- tulada “Un bolet al desert?”. La raó del títol sembla evident, però el que no sabia l’autora és que... ho va encertar de ple!
1 Observa la imatge i raona per què el títol que hi va posar l’autora és tan adequat.
• Pista: Et pot ser molt útil consultar el terme fungiforme en el diccionari.
2 A partir de la imatge, dedueix quines de les afirma- cions següents són certes i, a continuació, explica en què consisteix el procés de formació d’aquest tipus de relleu.
• L’agent responsable de la forma d’aquesta roca és el vent.
• La part superior de la roca pot ser més resistent que la base.
• L’agent responsable de la forma d’aquesta roca és l’aigua.
• La roca és una massa rocosa aïllada.
• Els cursos de l’aigua desgasten i arrodoneixen els materials.
• Els grans de sorra arrossegats pel vent no poden arribar a grans altures.
3 Quin agent geològic extern ha modelat el relleu en cada cas? Explica com és cada procés.
• Unes dunes del desert.
• Una carretera comarcal.
• El relleu càrstic d’un massís. • Un penya-segat a la costa.
         + Activitats “La transformació del relleu”
   


   11   12   13   14   15