Page 12 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 12

 Un riu de color groc?
El nom del riu xinès Huang He o riu Groc es refereix al color groguenc de les aigües tèrboles del seu curs inferior. Les aigües arrosseguen milions de tones anuals de sediments que li proporcionen el color i que eleven la seva llera diversos metres per sobre dels terrenys circumdants.
La transformació del relleu
Els agents geològics externs
Les formes del relleu creades pels agents geològics interns no es mantenen immutables, sinó que estan sot- meses a transformacions constants a causa de l’acció dels agents geològics externs, que les modelen per mitjà del procés d’erosió. Aquest procés consta de tres fases:
1. Meteorització. És la descomposició i l’esmicolament de les roques per l’acció mecànica, química o biològica.
2. Transport. És el trasllat de materials meteoritzats (fragmentats o dissolts) d’un lloc a un altre.
3. Sedimentació. És la precipitació i el dipòsit dels mate- rials transportats en sediments, que s’acumulen.
Els agents geològics externs són l’aigua, el gel, el vent, la temperatura i els éssers vius.
L’aigua i el gel
L’aigua, tant de la pluja com dels rius i els torrents, fa una doble acció de meteorització:
• Acció mecànica, en arrencar materials del sòl i trans- portar-los a altres indrets, on queden dipositats. Durant el transport, desgasta els materials i els arro- doneix.
• Acció química, ja que dissol alguns minerals.
En la fase de transport, els materials són arrossegats per mitjà dels cursos d’aigua, que els desgasten i els arrodoneixen. La sedimentació s’esdevé quan aquests cursos d’aigua perden la força que havia permès arros- segar els materials i aquests queden dipositats.
L’aigua també fa una acció mecànica sobre les roques quan entra a les escletxes i, en convertir-se en glaç a causa de les baixes temperatures, augmenta de volum, cosa que pot provocar-ne la meteorització. El gel també té un gran poder erosiu sobre el terreny per on discor- ren les glaceres, ja que arrenca materials i els desgasta mentre els transporta.
L’aigua del mar també exerceix una acció mecànica, quan l’onatge i els corrents marins desgasten alguns punts de la costa i traslladen els materials, que se sedi- menten i formen les platges.
1 En quines fases del procés d’erosió intervé una glacera?
     L’aigua dissol la roca calcària i genera unes formes de relleu molt peculiars, conegudes com a relleu càrstic, que es caracteritza per la presència de superfícies amb cavitats i solcs i de galeries subterrànies.
     L’ALTITUD DE LES MUNTANYES
  L’altitud de les muntanyes canvia amb el temps. Les serralades velles, com els monts Urals, tenen menys altitud i formes suaus i arrodonides, a causa d’una erosió constant. Les més joves, en canvi, són més altes i presenten vessants abruptes, perquè no han estat prou temps sotmeses al desgast de l’erosió; és el cas dels Alps, els Andes o l’Himàlaia.
   Glacera Acció de l’aigua i el vent a la costa
 

   10   11   12   13   14