Page 15 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 15

 Avança     2 15
  22
vall
8
golf
21
 12
delta
  RELLEU OCEÀNIC
1 Dorsal oceànica. Gran serralada sub- mergida, generalment molt extensa. 2 Fossa oceànica. Depressió o solc allargat submarí de gran profunditat. 3 Plana abissal. Gran extensió subma- rina, amb poc desnivell i una profunditat entre 2.000 m i 6.000 m, que ocupa la major part dels fons oceànics. 4 Talús continental. Pendent submarí pronun- ciat entre la plataforma continental i la plana abissal. 5 Plataforma continen- tal. Marge dels continents, coberta per les aigües marines que s’estén cap a l’interior del mar, fins a una profunditat de200m.6Illa.Porciódeterraenvolta- da d’aigua per tots costats. 7 Arxipèlag. Conjunt d’illes més o menys agrupades.
1 Quines formes del relleu saps definir sense llegir la llegenda?
RELLEU COSTANER
8 Golf. Entrada del mar cap a dins la ter- ra, de forma més o menys corba i d’una certa extensió. 9 Badia. Entrada del mar cap a dins la terra més petita que un golf. 10 Península. Porció de terra envol- tada d’aigua gairebé per tots costats, excepte per una franja que la uneix a un territori més extens. 11 Istme. Franja de terra que uneix dos continents o una península amb un continent. 12 Delta. Espai de terra que s’endinsa al mar i que es forma a la desembocadura d’alguns rius a causa dels sediments que hi dipo- siten. 13 Penya-segat. Paret de roca ambunpendentmoltfort.14Fiord.Braç de mar llarg, estret i profund, que pene- tra terra endins, entre muntanyes de gran pendent, i que ocupa la part baixa d’una antiga vall glacial. 15 Cap. Punta de terra que entra mar endins. 16 Platja. Costa baixa i plana, amb sorra o còdols. 17 Estret. Braç de mar entre dues mas- ses de terra que connecta dues masses d’aigua.
RELLEU TERRESTRE
18 Plana. Terreny extens i sense ele- vacions situat a poca altura sobre el nivell del mar. 19 Muntanya. Elevació important del terreny, amb pendents considerables. 20 Coll. Pas entre mun- tanyes. 21 Turó. Elevació moderada del terreny, amb pendents suaus. 22 Vall. Depressió allargada entre muntanyes, per on sol passar un riu. 23 Altiplà. Elevació del terreny extensa i més o menys plana. 24 Depressió. Extensió de terreny situada més avall que els terrenys que l’envolten. 25 Serralada. Conjunt extens de muntanyes aline- ades. 26 Serra. Alineació muntanyo- sa de dimensions més petites que les d’una serralada. 27 Massís. Conjunt de muntanyes no alineades amb caracte- rístiques comunes. 28 Cingle. Conjunt rocós molt alt que forma un precipici.
20
coll
19
muntanya
26
serra
27 massís
24 depressió
28
25
serralada
23 altiplà
  5
cingle turó
 plataforma continental
        
   13   14   15   16   17