Page 10 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 10

 La formació del relleu La Terra es mou: terratrèmols
Un terratrèmol o sisme es produeix a causa de la fricció de dues plaques tectòniques, que provoca sacsejades breus, però molt intenses, a l’escorça terrestre. Es pro- dueixen terratrèmols molt sovint, però la majoria no són perceptibles per als éssers humans.
Els de més magnitud, en canvi, poden provocar trans- formacions importants en el relleu o, si afecten zones habitades, poden arribar a destrossar ciutats senceres.
5 “Grau IX: pànic generalitzat, grans danys a les infraestructures.” Amb quina escala s’han mesurat els efectes d’aquest terratrèmol?
      ESQUEMA D’UN TERRATRÈMOL
 3
2
1
  1. Hipocentre. Punt a l’interior de la Terra on s’origina un terratrèmol.
2. Epicentre. Punt a la superfície terrestre, situat verticalment a l’hipocentre, on la intensitat d’un terratrèmol és més elevada.
3. Ones sísmiques. Mitjà de propagació de les sacsejades d’un terratrèmol.
   Quan l’epicentre d’un terratrèmol es localitza al fons del mar, es produeix un sisme submarí, que pot provocar un tsunami o onada gegant. Si arriba a zones costaneres, pot tenir un gran poder destructor.
6 Hi ha tsunamis que han assolit els 30 m d’altura. Saps a quants pisos d’un edifici equival aquesta altura?
       Simulació d’un tsunami
   Arquitectes i enginyers continuen treballant en la creació d’edificis antisis- mes, capaços de resistir les sacsejades de terratrèmols per mitjà de sistemes d’aï- llament respecte al sòl. El Japó, un país molt afectat pels terratrèmols i amb una gran capacitat tecnològica, va ser pioner en la creació d’aquesta mena d’estructu- res a mitjan segle xx.
  La magnitud d’un terratrèmol mesura la quantitat d’ener- gia alliberada a l’hipocentre del sisme. La intensitat, en canvi, és l’estimació dels efectes del sisme en un lloc concret de la superfície terrestre. Es mesuren segons escales diferents:
· L’escala de Richter, de 10 graus, mesura la magnitud d’un terratrèmol, preveient-ne els efectes.
· L’escala de Mercalli, de 12 graus, en mesura la inten- sitat i en quantifica els danys. S’expressa en nom- bres romans.
 
   8   9   10   11   12