Page 8 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 8

 L’explosió més forta
La darrera erupció del volcà Krakatoa, l’agost de 1883, va provocar el so més potent conegut a la història. L’explosió va ser tan ensordidora que es va arribar a sentir a 4.700 km de distància, i els mariners que hi havia a 40 km al voltant van quedar sords a causa de l’estrèpit.
La formació del relleu
Serralada de l’Himàlaia
Les forces que formen el relleu
El relleu és el conjunt de formes de la superfície de la Terra construïdes i modelades per una sèrie de forces: els agents geològics. D’agents geològics n’hi ha de dos tipus:
• Agents geològics interns. Són producte dels movi- ments de les plaques tectòniques, i la seva acció crea noves formes de relleu.
• Agents geològics externs. Són de naturalesa diver- sa, i la seva acció modifica o modela les formes de relleu existents.
Els agents geològics interns
Els agents geològics interns són la manifestació de les enormes pressions a les quals està sotmesa l’escorça terrestre i es localitzen, sobretot, a les zones de contac- te entre les plaques tectòniques.
Aquestes pressions poden originar moviments lents que poden derivar en orogènesis, per mitjà de plegaments o de falles, o moviments bruscos, en forma de terratrè- mols o d’erupcions volcàniques.
1 Aquests agents geològics, creen o modifiquen el relleu? De quin tipus d’agents geològics es tracta?
     Els terratrèmols i els volcans són les formes més espectaculars d’orogènesi interna. Així, per exem- ple, l’any 2013 un terratrèmol va fer néixer una illa davant del Pakistan; el mateix any emergia del fons de l’oceà Pacífic l’illa de Niijima.
         

   6   7   8   9   10