Page 6 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 6

 Saps quina és l’edat de la Terra?
Has pensat mai quant temps fa que existeix la Terra? Creus que fa més aviat milers o milions d’anys? Pensa que quan es parla en termes geològics, el temps és molt diferent. I un milió d’anys és un vist i no vist!
Història geològica de la Terra
Les eres geològiques
L’origen de la Terra se situa fa uns 4.600 milions d’anys. Al llarg de la seva història es distingeixen quatre grans eres geològiques*.
* Era geològica Període en què es divideix la història de la Terra. Cada era abasta milions d’anys i s’acostuma a escollir l’extinció massiva de moltes espècies com a transició d’una era a l’altra.
La Terra per dins
A la geosfera, la part sòlida de la Terra, s’hi poden distin- gir tres capes segons la seva composició:
• L’escorça. És la capa sòlida, la part més externa i més prima, amb un gruix màxim de 70 km.
• El mantell. És la capa intermèdia. S’hi poden distingir dues parts:
· El mantell superior, que arriba fins als 700 km de pro- funditat. La part més externa, l’astenosfera, és for- mada per materials fosos de consistència pastosa. L’astenosfera i l’escorça formen la litosfera.
· El mantell inferior, que arriba fins als 2.900 km i és for- mat per materials sòlids.
• El nucli. És la part central i és format fonamentalment per ferro, que origina els fenòmens magnètics terres- tres. També té dues parts:
     Pangea
 • Era arcaica o precambrià (fa entre 4.600 i 540 mi- lions d’anys): en el seu origen la Terra estava coberta per un immens oceà, però hi havia una activitat vol- cànica molt intensa i van anar emergint terres.
• Era primària o paleozoic (fa entre 540 i 250 milions d’anys): es van produir dues grans orogènesis*, que van afectar tot el planeta i van donar lloc a les serralades més antigues. Al final del període les terres es van unir i es va formar Pangea, un únic continent al mig de l’oceà.
• Era secundària o mesozoic (fa entre 250 i 65 mili- ons d’anys): va ser un període sense grans moviments orogènics, però Pangea es va anar fragmentant i va anar donant lloc a diferents continents.
• Era terciària o cenozoic (des de fa 65 milions d’anys fins a l’actualitat): al principi d’aquest període els con- tinents ja van anar adquirint la seva forma i la seva disposició actuals. Fa entre 55 i 10 milions d’anys es va produir la darrera gran orogènesi, durant la qual es van formar les grans serralades actuals: els Pirineus, els Alps, el Caucas, l’Himàlaia, els Andes... Ara ens trobem, dins d’aquesta era, en el període quaternari.
Orogènesi Procés que provoca la formació de sistemes muntanyosos a causa del moviment de l’escorça terrestre.
  · El nucli extern, que arriba fins a una fondària de 5.100 km i és format per materials en estat fluid.
· El nucli intern, que arriba fins al centre de la Terra, a 6.378 km de profunditat, i és format per materials sòlids.
 nucli extern
nucli intern
Les capes interiors de la Terra
mantell superior
escorça
mantell inferior
        *
1
2
Compara la Terra amb un ou. Quina capa de la Terra seria la closca? I la clara? I el rovell?
A quines parts de la geosfera els materials es troben en estat fluid?
     


   4   5   6   7   8