Page 24 - Seqüències de Ciències socials 1
P. 24

 Competències
de ciències socials
1 Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat, aplicant els procedi- ments de la recerca històrica i geogràfica a partir de l’anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, per transformar-la en coneixement i comunicar-la en diferents formats.
2 Indagar i argumentar sobre problemes socials que resultin rellevants en l’actualitat, des del local al global, per desenvolupar un pensament crític i respectuós amb les diferències, que contribueixi a la construcció de la identitat individual i col·lectiva i a la consecució d’un present i un futur més just i inclusiu.
3 Interpretar els canvis i les continuïtats dels processos històrics, mitjançant la realització de projectes d’investigació i l’ús de fonts primàries i secundàries, per interpretar els problemes del món actual i fer propostes a favor de la pau, el benestar i el desenvolupament sostenible.
4 Descobrir i analitzar els elements i les dinàmiques que configuren el territori, mitjançant l’es- tudi de casos i problemàtiques geogràfiques, per valorar els diferents paisatges i proposar alternatives de gestió territorial, amb criteris de sostenibilitat i justícia social.
5 Analitzar de forma crítica els mecanismes que han regulat la vida de les societats al llarg de la història fins a l’actualitat i la construcció dels sistemes democràtics per participar de ma- nera respectuosa i compromesa en activitats comunitàries que promoguin la convivència, la cohesió social i l’equitat.
6 Interpretar els processos que han conformat les societats actuals en la seva diversitat i riquesa a partir de l’anàlisi de perspectives i mirades diverses per formar-se un criteri propi fonamentat i comprometre’s en la defensa dels drets humans, la llibertat i la igualtat davant les situacions d’injustícia i discriminació.
7 Identificar els fonaments que sostenen les identitats personals i col·lectives des d’una pers- pectiva intercultural, respectant els sentiments de pertinença, i valorar les diverses manifes- tacions culturals i artístiques i el patrimoni material i immaterial per contribuir a la cohesió social i als valors que emanen d’una ciutadania europea responsable i solidària.
8 Analitzar les formes de vida i els fets i els fenòmens socials, passats i presents, des de la perspectiva de gènere, comprometre’s en la igualtat d’oportunitats, la participació efectiva i la responsabilitat compartida de totes les persones en la societat i l’entorn, superar estereo- tips i rebutjar qualsevol forma de discriminació i violència.
9 Valorar críticament les dinàmiques d’interdependència entre diferents factors dins un món globalitzat i les desigualtats i els conflictes que es generen i relacionar les problemàtiques locals i globals per proposar alternatives basades en la cultura de la pau i adquirir compro- misos que permetin la consecució d’un món més solidari i sostenible.
   22   23   24   25   26