Page 28 - SEQÜÈNCIES de Ciències socials 1
P. 28

         Saps què és la palinologia?
Estudia el pol·len de les plantes. El pol·len és resistent
a la putrefacció, per això permet saber quina vegetació
hi havia en èpoques remotes. Així podem imaginar com eren els paisatges que envoltaven els primers humans i,
per tant, quins aliments podien obtenir.
De la pedra als metalls
Què és la prehistòria?
La prehistòria és el període de temps més llarg de la histò- ria de la humanitat: comprèn des de l’aparició dels humans fins a l’elaboració dels primers documents escrits en les grans civilitzacions del Pròxim Orient i Egipte.
Com que no en tenim documentació escrita, els historia- dors fan ús de l’arqueologia i l’antropologia per entendre la manera de viure d’aquest període.
Els primers arqueòlegs van dividir la prehistòria basant- se en la distinció dels materials i de les tècniques que els humans feien servir per fabricar els seus estris. Van establir dos grans períodes: l’edat de la pedra i l’edat dels metalls.
Si representem tota la història de la humanitat en un dia, veurem que la prehistòria ocupa pràcticament tot el temps d’aquest dia. La història, amb totes les seves edats, és una porció de temps molt petita.
• El mesolític (vol dir “pedra del mig”). El treball de la pedra es va perfeccionar; es feien servir pedres més petites, que es rascaven i s’afilaven. És un període de transició entre el paleolític i el neolític.
• El neolític (vol dir “pedra nova”). Comprèn des de l’aparició dels primers agricultors i ramaders fins a l’edat dels metalls. Es va perfeccionar el treball de la pedra, ja que es va aconseguir polir-la, i es van formar les primeres comunitats urbanes. Els humans coneixi- en els metalls, però encara no sabien transformar-los en instruments útils.
         Animació
  L’edat de la pedra
L’edat de la pedra inclou tres períodes:
Punxó i agulles d’os
Destral de pedra polida
Daga de pedra polida
• El paleolític (vol dir “pedra antiga”). S’inicia amb l’apa- rició dels primers humans. Eren caçadors i recol·lec- tors i construïen estris amb una tècnica rudimentària, picant dues pedres l’una contra l’altra fins a obtenir una eina més o menys punxeguda o tallant.
 CRONOLOGIA DE L’EDAT DE LA PEDRA
Fer una cronologia dels períodes de la prehistòria és complex ja que les diferents regions del món han anat evolucionant de maneres diferents. Pel que fa a Euro- pa, s’acostuma a acceptar la periodització següent:
aparició dels humans
12.000 aC 10.000 aC 8.000 aC 6.000 aC 4.000 aC
  Paleolític Mesolític Neolític
     Destral de sílex sense polir
Punta de fletxa Arpons d’os
    26   27   28   29   30